Hai cuốn sách hữu ích cho nhà quản lý và anh em xây dựng

🇻🇳 Hai cuốn sách hữu ích cho nhà quản lý và anh em xây dựng.
🇻🇳 Đã được chọn là 1 trong 50 cuốn sách tiêu biểu giới thiệu tại tủ sách chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Trả lời