Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.
5. Là trung tâm tập hợp, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của bà con họ Trần trong và ngoài nước.
6. Không lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Trả lời